• Transportstyrelsen

  Regler inom järnvägen

  Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).  Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

  Till föreskrifter  >>

  Tillstånd och tillståndskrav samt registrering av företag med giltiga tillstånd

  För de företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer som Transportstyrelsen kan bevilja:
  •  licens
  •  säkerhetsintyg del A
  •  säkerhetsintyg del B
  •  nationellt trafiksäkerhetstillstånd

  Till tillstånd och registrering  >>

  Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering av olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen

  Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

  Till föreskrifter och vägledningar  >>

  Tekniskt godkännande av fordon och infrastruktur

  En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem

  Till information och regler  >>

 • Trafikverket

  Styrande och stödjande dokument från trafikverket

  Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.

  Till dokument  >>
 • Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljölagen

  I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

  Till lagen  >>

  Arbetstidslagen

  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

  Till lagen  >>

  Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Här går att söka både i bokstavsordning, nummer ordning och via sökord.

  Till föreskrifter  >>

  Skyddsombud och arbetsmiljöombud

  Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

  Till mer information  >>

 • Elsäkerhetsverket

  Gällande regler från elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan söka efter föreskrifterna på olika sätt. Du kan söka i en lista där föreskrifterna finns i nummerordning eller söka områdesvis.

  Till gällande regler  >>
 • Naturvårdsverket

  Föreskrifter och allmänna råd

  Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.

  Till författningssamling  >>
 • Försäkringskassan för arbetsgivare

  Här finns information om tex sjukskrivningar, bidrag, regler och blanketter.

  Till sidan >>

  Sjukdom eller skada

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Föräldraledighet

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Säga upp medarbetare

  Här finns information.

  Till information >>

  Medarbetare som ska arbeta utomlands

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Medarbetare med funktionsnedsättning

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

 • Skatteverket för arbetsgivare

  Förmåner

  Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på en förmån måste förmånen ha ett värde.

  Till förmåner >>

  Traktamente

  Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

  Till traktamente >>