Nya bestämmelser i TSD Drift

Under åren 2019-2023 ska nya bestämmelser från TSD Drift genomföras. Därför har Sverige beslutat om en nationell genomförandeplan för detta i samarbete med representanter för den svenska järnvägsbranschen. Kraven förs in vid tre olika tidpunkter: 1 januari 2019, 1 juli 2021 och 1 januari 2023.

Ta del av genomförandeplanen här >>

Regelförändringar av hälsokraven för personal som utför säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja tåg

Nya bestämmelser i EU-förordning och ändrade regler börja att gälla från 1 januari 2019.

I förordningen regleras bland annat krav på hälsa och hälsoundersökningar för personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg. Till följd av att kraven i TSD Drift börjar gälla, ändras Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

Personen får till exempel enligt TSD Drift inte lida av sådana medicinska tillstånd eller stå under sådan medicinsk behandling som sannolikt kan orsaka:

  • plötslig medvetandeförlust
  • nedsatt uppmärksamhet eller koncentration
  • plötslig förlust av funktionsförmåga
  • nedsatt balans eller koordination
  • betydande begränsningar av rörligheten

För dig som är verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare behöver säkerställa att din personal bedöms utifrån rätt regelverk avseende hälsa. Det är viktigt att du säkerställer att den läkare som anlitas för att genomföra dessa undersökningar har kännedom om de nya reglerna. Förutom att hälsokraven är utformade på ett annat sätt i EU-förordningen ställs bland annat krav på att personalen ska genomgå en psykologisk bedömning före anställning. EU-förordningen har också andra åldersintervaller för när hälsoundersökningar ska genomföras än vad föreskrifterna anger. Det är extra viktigt att du som verksamhetsutövare är uppmärksam på detta då det innebär olika hälsokrav och åldersintervaller för hälsoundersökningar beroende på vilken typ av arbetsuppgifter din personal utför.

Dispenser

Det finns en övergångsregel i föreskrifterna som enbart gäller den personal som har en gällande dispens. Övergångsregeln innebär att undantag (dispenser) som har beslutats enligt äldre föreskrifter för ovanstående personal gäller enligt sitt innehåll, dock längst till och med den 28 februari 2019. Innan dess ska du som verksamhetsutövare säkerställa att personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg som arbetat utifrån tidigare utfärdade dispenser uppfyller hälsokraven i TSD Drift.

Läs mer på Transportstyrelsens sida >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter