Vem skall utföra järnvägens basunderhållskontrakt i framtiden

I augusti 2018 utsågs Erland Olausson till att utreda hur Infranords basunderhållskontrakt skulle kunna föras över till Trafikverket. Utredningen skulle analysera vilka effekter detta skulle få för marknaden och den samhällsekonomiska vinsten med detta.

basunderhållskontraktNu har utredaren begärt, och fått, ett breddat och förlängt uppdrag. Enligt det nya direktivet skall rapporten var klar 2019-12-31.

Läs mer om det nya direktivet här >>

I Nordic Infracenters intervju idag med Erland Olausson framkommer det att avgörande delar i det ursprungliga direktivet har förändrats.

Vad förändras

Det förändrade uppdraget innebär att det inte bara är Infranords basunderhållskontrakt som skall granskas. Nu gäller utredningen samtliga 32 basunderhållskontrakt i Sverige oavsett vem som har kontraktet i dagsläget. Utredningen kommer inte enbart att analysera vilka geografiska sträckor som skulle kunna vara aktuella att genomföras av Trafikverket. Nu analyseras vilka funktioner som kan vara aktuella. Detta innebär att Trafikverket skulle kunna genomföra vissa funktioner i ett kontrakt, medan en entreprenör kan utföra andra funktioner i samma kontrakt. En annan förändring i uppdraget är att Infranord även i framtiden skulle kunna agera som entreprenör i basunderhållskontrakten.

Viktiga samhällsfunktioner

Utredningen analyserar vilka kriterier, både geografiska, ekonomiska och samhällskritiska, som kan ligga till grund för valet av funktioner och kontrakt som kan utföras av Trafikverket. Detta för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner upprätthålls och att Trafikverket får erfarenhet av olika förutsättningar i olika typer av kontrakt och funktioner. Detta är en viktig grund i att skapa en bred erfarenhet och kompetens som utförare och upphandlare inom Trafikverket. Trafikverket får också bättre förutsättningar att uppfylla Transportstyrelsens krav som ställs på infrastrukturägare.
Utredningen tittar även på de pågående aktiviteter inom Trafikverket som analyserar eventuella förutsättningar för eget ägande av specialmaskiner som skulle, via avtal, kunna hyras ut till entreprenörer som är intresserade av att utföra basunderhåll. Detta för att minska tröskeleffekterna hos entreprenörerna på marknaden.

Långsiktig påverkan

I utredningen ingår även att analysera långsiktig marknadspåverkan, gränsdragningar i kommande avtal samt hur disptider i spåret tilldelas. Kan Trafikverket medverka till att påverka tågoperatörer och kommuner till längre disptider och eventuella totalavstängningar under en viss tidsperiod? Dock ingår inte i uppdraget att se över kompetensförsörjningsbehovet. Rapporten skall lämnas in senast 2019-12-31. Därefter skall den på remiss till berörda och sedan krävs ett majoritetsbeslut i Riksdagen. Denna process beräknas att ta större delen av 2020 i anspråk.

← Gå tillbaka

Fler nyheter