Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att upprätta en underhållsplan avseende järnvägsunderhåll. Vid genomförandet av planen skall detta göras i samverkan mellan Trafikverket och aktörerna i branschen. Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet senast 23 April 2020.

Uppdraget

En långsiktig underhållsplan ska upprättas för Trafikverkets planerade banarbeten avseende förebyggande underhåll inklusive reinvesteringar av den statliga järnvägen. Planen ska omfatta vilka banarbeten som planeras, när de i tid kommer att genomföras, hur de operativt planeras att genomföras.

Planen ska omfatta och redogöra för hur underhåll hanteras i upphandlade kontrakt, t.ex. krav på inställelsetider och bemanning för att snabbt avhjälpa fel i anläggningen. Planen ska även redogöra för hur inrapportering av indikationer på fel i anläggningen, från t.ex. järnvägsföretag och järnvägsentreprenörer, hanteras och åtgärdas. Planen bör omfatta minst fyra år.

Planen ska även säkerställa god framförhållning, god punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av banarbeten och underhållsåtgärder.

Skälen för regeringens beslut 

Till följd av de höjda anslagen till järnvägsunderhåll i den nationella planen kommer antalet reinvesteringar i den statliga järnvägsanläggningen att öka. Det medför att järnvägsanläggningen i en högre grad kommer behöva tas i anspråk för banarbeten, vilket kommer få till följd att kapaciteten begränsas i samband med arbetenas genomförande. Det påverkar möjligheterna att bedriva person- och godstrafik.

Därför anser Regeringen att det är viktigt att arbeten i järnvägsanläggningen planeras och genomförs med en lång framförhållning och i samverkan med tåg- operatörer och järnvägsentreprenörer så att störningar för tågtrafiken minimeras.

Läs hela beslutet här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter