Hur tar vi bättre hand om järnvägsbranschens idéer?

Idéer

Världen är full av många goda idéer som aldrig förverkligas. Hur skulle samhället se ut om fler idéer och utvecklingsmöjligheter togs om hand på rätt sätt?

Vilka effekter skulle kunna uppstå i en utökad samverkan mellan akademi och järnvägsbranschens näringsliv i syfte att utveckla företagens konkurrenskraft och tillväxt samt att ge akademin tillgång till näringslivskunskap och utvecklingsbehov?
Det är inriktningen på ett forskningsuppdrag som Framtidens Järnväg har tilldelat IMCG i Göteborg.

I dagsläget har många företag och personer inom och utanför järnvägsbranschen idéer om hur teknik och arbetsmetoder skulle kunna utvecklas för att effektivisera och utveckla järnvägssystemet. Tyvärr upplever många företag det att det finns svårigheter att få tillgång till rätt kompetens och resurser för att ta ett steg vidare och förhoppningsvis förverkliga dessa goda idéer.

Ett av de viktigaste målen med forskningsuppdraget är att klarlägga nuläge och undersöka vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom detta område. Resultatet från uppdraget skall inspirera till en utvecklad samarbetsprocess för att skapa arbetstillfällen, fylla anställningsbehov, teknisk utveckling, utveckling av arbetsprocesser samt att utveckla samarbetet mellan akademi och näringsliv så att det leder till en positiv utveckling för infrastrukturen och därmed hela samhället.

– Vi har i tidigare uppdrag sett hur stor betydelse en nära relation mellan företag samt forskning och utbildning har för att med hjälp av nya metoder och tekniker kunna skapa hållbar utveckling. Det ska bli roligt att nu kunna bidra med ny kunskap om hur man ökar samverkan mellan akademin och järnvägsbranschen, speciellt givet det stora behov av både kompetens och innovation som kommande satsningar på infrastrukturen medför, säger projektledaren Annki Edström från IMCG. Jag ser fram emot att ta kontakt med olika intressenter för att belysa frågan ur flera perspektiv.

Vill ni vara en del i denna undersökning och delta i intervjuer för att hitta nuläge och utvecklingsmöjligheter?

Kontaktperson på IMCG är Annki Edström annki.edstrom@imcginternational.com

Läs mer om forskningsuppdraget här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter