Lagar och regler

Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖLAGEN

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.ARBETSTIDSLAGEN

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.FÖRESKRIFTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Här går att söka både i bokstavsordning, nummer ordning och via sökord.SKYDDSOMBUD OCH ARBETSMILJÖOMBUD

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.Elsäkerhetsverket

GÄLLANDE REGLER FRÅN ELSÄKERHETSVERKET

Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan söka efter föreskrifterna på olika sätt. Du kan söka i en lista där föreskrifterna finns i nummerordning eller söka områdesvis.Försäkringskassan för arbetsgivare

SJUKDOM ELLER SKADA

Här finns information och blanketter.FÖRÄLDRALEDIGHET

Här finns information och blanketter.SÄGA UPP MEDARBETARE

Här finns information.MEDARBETARE SOM SKA ARBETA UTOMLANDS

Här finns information och blanketter.MEDARBETARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här finns information och blanketter.Naturvårdsverket

FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.Skatteverket för arbetsgivare

FÖRMÅNER

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på en förmån måste förmånen ha ett värde.TRAKTAMENTE

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.Trafikverket

STYRANDE OCH STÖDJANDE DOKUMENT FRÅN TRAFIKVERKET

Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.Transportstyrelsen

REGLER INOM JÄRNVÄGEN

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.TILLSTÅND OCH TILLSTÅNDSKRAV SAMT REGISTRERING AV FÖRETAG MED GILTIGA TILLSTÅND

För de företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer som Transportstyrelsen kan bevilja: • licens • säkerhetsintyg del A • säkerhetsintyg del B • nationellt trafiksäkerhetstillståndFÖRESKRIFTER OCH VÄGLEDNINGAR FÖR OMEDELBAR OCH ÅRLIG RAPPORTERING AV OLYCKS- OCH SÄKERHETSUPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS TILL TRANSPORTSTYRELSEN

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.TEKNISKT GODKÄNNANDE AV FORDON OCH INFRASTRUKTUR

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem.