Lagar och regler

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Elsäkerhetsverket

Lag och rätt

Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och de regler som vi själva beslutar om.

Försäkringskassan för arbetsgivare

Sjukdom och skada

Här finns information och blanketter.

Föräldraledighet

Här finns information och blanketter.

Säga upp medarbetare

Här kan du läsa vad som gäller när du som arbetsgivare säger upp en medarbetare.

Medarbetare som ska arbeta utomlands

Här kan du som är arbetsgivare läsa vad som gäller när du sänder ut en anställd till ett annat land för att arbeta.

Medarbetare med funktions­nedsättning

Har din medarbetare en funktionsnedsättning, eller funderar du på att anställa en person som har det? Här kan du läsa om vilket stöd du som arbetsgivare kan få.

Naturvårdsverket

Föreskrifter och allmänna råd

Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.

Skatteverket för arbetsgivare

Förmåner

Du som arbetsgivare kan ge dina anställda ersättning i annan form än pengar. Ersättningen kallas förmån. Det finns regler för när du ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på förmåner. Om ingen kontant lön betalas ut vid sidan av till exempel en bilförmån kan inget skatteavdrag göras. Ersättning som du ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på, ska dina anställda betala skatt på.

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

Trafikverket

Styrande och stödjande dokument

Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.

Transportstyrelsen

Regler för järnväg

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

Ansökan och omprövning av tillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att få bedriva järnvägstrafik eller för att driva och förvalta infrastruktur. Här kan du också ompröva ditt tillstånd för att driva och förvalta infrastruktur.

Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

Tekniskt godkännande

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem.