Bra länkar

Arbetsförmedlingen

ANSTÄLLA MED STÖD

Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Därför finns det olika typer av anställningsstöd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.RÄKNA UT ERSÄTTNINGSNIVÅN

Räkna ut hur mycket du som arbetsgivare kan få i stöd vid olika ersättningsformer. Välj önskad ersättningsform i huvudet på sidan och ställ in lönenivån så ser du vilken ersättning arbetsförmedlingen kan bidra med.ARBETSPRAKTIK

Arbetspraktik ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Syftet är att få yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet.LÖNEBIDRAG

Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.INSTEGSJOBB

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som han eller hon studerar svenska.NYSTARTSJOBB

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige.SÄRSKILT ANSTÄLLNINGSSTÖD

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.TRAINEEJOBB

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en arbetssökande som saknar erfarenhet av ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta rätt kompetens till ditt företag samtidigt som den anställde går en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå.YRKESINTRODUKTIONSANSTÄLLNING (YA)

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös och samtidigt erbjuder honom eller henne handledning eller utbildning. Stöd för yrkesintroduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som de har ett arbete med lön. SEKO har nyligen tecknat ett YA avtal.VARSEL

Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller också om antalet uppsägningar beräknas omfatta minst 20 personer under en period av 90 dagar.BLANKETTER OCH INTYG

Här finns diverse blanketter, intyg och informationsblad för arbetsgivare.Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖLAGEN

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.ARBETSTIDSLAGEN

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.FÖRESKRIFTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Här går att söka både i bokstavsordning, nummer ordning och via sökord.SKYDDSOMBUD OCH ARBETSMILJÖOMBUD

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Här hittar du information om och hänvisningar till Arbetsmiljöverkets e-tjänster och blanketter, sökbara register samt deras publikationer.Elsäkerhetsverket

GUIDE TILL FÖRETAGSREGISTRERING

Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet.GÄLLANDE REGLER FRÅN ELSÄKERHETSVERKET

Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan söka efter föreskrifterna på olika sätt. Du kan söka i en lista där föreskrifterna finns i nummerordning eller söka områdesvis.ANMÄL EN ELOLYCKA ELLER TILLBUD

Du har väl inte glömt bort att anmäla din elolycka eller tillbud? Genom att anmäla olyckan eller tillbudet till Elsäkerhetsverket bidrar du bland annat till ökade kunskaper om hur olika händelser kan förebyggas.Försäkringskassan för arbetsgivare

SJUKDOM ELLER SKADA

Här finns information och blanketter.FÖRÄLDRALEDIGHET

Här finns information och blanketter.E-TJÄNSTER FÖR ARBETSGIVARE

Här finns information och blanketter.SÄGA UPP MEDARBETARE

Här finns information.MEDARBETARE SOM SKA ARBETA UTOMLANDS

Här finns information och blanketter.MEDARBETARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Här finns information och blanketter.BLANKETTER FÖR ARBETSGIVARE

Här finns ett flertal blanketter ordnade i olika områden.Naturvårdsverket

SVERIGES MILJÖMÅL

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.Skatteverket för arbetsgivare

REGISTRERA DIG SOM ARBETSGIVARE

När du för första gången anställer någon ska du registreras som arbetsgivare. Du behöver vara arbetsgivare om du ska betala ut ersättning för arbete till en betalningsmottagare som inte är godkänd för F-skatt. Det innebär att du kan vara arbetsgivare för både anställda, uppdragstagare och näringsidkare.DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

Som arbetsgivare har du en skyldighet att lämna in uppgifter och betala in skatt och avgifter för både din verksamhet och dina anställda.FÖRMÅNER

Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på en förmån måste förmånen ha ett värde.TRAKTAMENTE

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.Trafikverket

AKTUELLA UPPHANDLINGAR FRÅN TRAFIKVERKET

Denna länk visar aktuella upphandlingar som genomförs av Trafikverket. Här finns även sorteringsmöjligheter på aktuella upphandlingar. Vill du öppna en upphandling för att se detaljerna så måste du registrera ditt företag i deras register. Om du klickar på den aktuella upphandlingen så kommer du direkt till registreringssidan. Registreringen är kostnadsfri.STYRANDE OCH STÖDJANDE DOKUMENT FRÅN TRAFIKVERKET

Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.PLANERADE UPPHANDLINGAR FRÅN TRAFIKVERKET

Inköpstidplanen innehåller planerade upphandlingar de kommande tjugofyra månaderna, med undantag av stora projekt som har en längre planeringshorisont. Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa inte finns med i planen.BLANKETTER OCH MALLAR TILLHÖRANDE STYRANDE DOKUMENT

Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen.JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNINGAR FRÅN SVENSKA INFRASTRUKTURFÖRVALTARE

Utöver det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar finns många anslutande spårnät. Infrastrukturförvaltarna för dessa nät kan välja att presentera sina järnvägsnätsbeskrivningar på denna sida.SÅ BLIR DU LEVERANTÖR

Ett första steg för att bli leverantör till Trafikverket är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom ditt företags område.Transportstyrelsen

BEHÖRIGHETSPRÖVNING FÖR FÖRARE AV JÄRNVÄGSFORDON

Lagen (2011:725) om behörighet för lokförare trädde i kraft den 1 juli 2011 och från och med den 29 oktober 2011 börjar regler som rör behörighetsprövning för förare av järnvägsfordon att tillämpas.REGLER INOM JÄRNVÄGEN

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.NATIONELLT FORDONSREGISTER

Enligt direktiv från EU ska alla medlemsstater föra ett nationellt register över järnvägsfordon. I Sverige registreras de järnvägsfordon som har ett svenskt godkännande. Krav på registrering gäller alla godkända järnvägsfordon oavsett om de används i nationell eller internationell trafik. För att få tillgång till registret kan verksamhetsutövare anmäla sig och få användarkonto och därmed ha tillgång till uppgifter om sina järnvägsfordon. Här finns de krav och regler som gäller för registrering av järnvägsfordon:TILLSTÅND OCH TILLSTÅNDSKRAV SAMT REGISTRERING AV FÖRETAG MED GILTIGA TILLSTÅND

För de företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer som Transportstyrelsen kan bevilja: – licens – säkerhetsintyg del A – säkerhetsintyg del B – nationellt trafiksäkerhetstillståndREGISTERSÖKNING ÖVER JÄRNVÄGSFÖRETAG MED GILTIGA TILLSTÅND

REGISTERSÖKNING ÖVER INFRASTRUKTURFÖRVALTARE OCH SPÅRINNEHAVARE MED GILTIGA TILLSTÅND

REGISTERSÖKNING ÖVER TILLSTÅND FÖR ECM

REGISTERSÖKNING FÖR GILTIGA TILLSTÅND – UTBILDNINGSANORDNARE OCH EXAMINATORER

Nedan kan du söka fram vilka utbildningsanordnare som har tillstånd att bedriva utbildning för förare av järnvägsfordon samt examinatorer.FÖRESKRIFTER OCH VÄGLEDNINGAR FÖR OMEDELBAR OCH ÅRLIG RAPPORTERING AV OLYCKS- OCH SÄKERHETSUPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS TILL TRANSPORTSTYRELSEN

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.SÄKERHETSTILLSYN

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN

TEKNISKT GODKÄNNANDE AV FORDON OCH INFRASTRUKTUR

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem Här finns information och regler:GILTIGA TILLSTÅND LÄKARE- OCH PSYKOLOGER

Här framgår vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare (förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår).