Bra länkar

Arbetsförmedlingen

Bredda din rekrytering med stöd från oss

Arbetsförmedlingen hjälper dig att anställa personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Deras stöd möjliggör för dig att få in värdefull kompetens och få fler personer i arbete.

Arbetspraktik – skapar möjligheter för framtida anställning

Vill du ta emot en praktikant? Arbetsförmedlingens stöd arbetspraktik kan hjälpa unga att komma ut i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Nyanlända kan exempelvis få testa på om deras yrkeskunskap motsvarar de krav som finns på liknande yrke i Sverige.

Lönebidrag – när du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Då kan Arbetsförmedlingen stå för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen. Nivån på bidraget beror på vilken anpassning och stöd personen behöver.

Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon är nyanländ i Sverige. Du kan ansöka om nystartsjobb när du har en person i åtanke, eller så kan du förlänga ett pågående nystartsjobb. Bidraget motsvarar lägst summan av arbetsgivaravgiften.

Yrkesintroduktion – när du anställer en person utan erfarenhet

Med hjälp av yrkesintroduktionsanställning kan du som arbetsgivare få en del av lönen i ersättning. Det ger dig en möjlighet att få in arbetskraft som får praktisk erfarenhet och utbildning inom yrket, vilket på sikt kan förse din verksamhet med värdefull kompetens. Ni får en möjlighet att lära känna varandra och du ser om personen passar för rollen och företaget.

Anmäl varsel inför uppsägning

Anmäl alltid varsel till Arbetsförmedlingen om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län. Gör varselanmälan även vid uppsägning för minskad sysselsättningsgrad eller om du som arbetsgivare avser att avbryta visstidsanställningar i förtid. Anmälan kan du göra på den här sidan.

Blanketter och intyg för arbetsgivare

Här hittar du blanketter, intyg och informationsblad som du kan behöva som arbetsgivare.

Få ditt företag att växa och gör skillnad med Introduktionsjobb

När du anställer någon som är nyanländ, eller som har varit utan arbete länge, kan du få ekonomiskt stöd. Få ditt företag att växa med Introduktionsjobb.

Rekryteringsguiden

Rekryteringsguiden är en kostnadsfri digital tjänst från Arbetsförmedlingen som hjälper företag att hitta nya medarbetare.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

E-tjänster och blanketter

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.

Boende i Nässjö kommun

Hotell, camping, stugor, bed & breakfast och vandrarhem

Ända sedan rallarna och järnvägen kom har Nässjö tagit emot besökare från världens alla hörn. Värdskapet, som i generationer blivit en del av vardagen, är opolerat, genuint och äkta. Oavsett om du stannar en natt eller livet ut.

Privata hyresvärdar

Varje fastighetsägare rekryterar själv sina hyresgäster och har egna köer

Elsäkerhetsverket

Guide till företagsregistrering

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet. De nya reglerna började att gälla den 1 juli 2017. I denna guide kan du läsa om hur registreringen går till och vad du behöver tänka på innan du registrerar ert företag.

Lag och rätt

Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och de regler som vi själva beslutar om.

Anmäl en elolycka eller tillbud

Har du varit med om en elolycka eller tillbud? Anmäl det till Elsäkerhetsverket. Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Försäkringskassan för arbetsgivare

Sjukdom och skada

Här finns information och blanketter.

Föräldraledighet

Här finns information och blanketter.

E-tjänster för arbetsgivare

Här finns information och blanketter.

Säga upp medarbetare

Här kan du läsa vad som gäller när du som arbetsgivare säger upp en medarbetare.

Medarbetare som ska arbeta utomlands

Här kan du som är arbetsgivare läsa vad som gäller när du sänder ut en anställd till ett annat land för att arbeta.

Medarbetare med funktions­nedsättning

Har din medarbetare en funktionsnedsättning, eller funderar du på att anställa en person som har det? Här kan du läsa om vilket stöd du som arbetsgivare kan få.

Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du blanketter för dig som är arbetsgivare. De är uppdelade i olika kategorier.

Naturvårdsverket

Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.

Föreskrifter och allmänna råd

Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.

Skatteverket för arbetsgivare

Registrera dig som arbetsgivare

När du för första gången anställer någon ska du registreras som arbetsgivare. Du behöver vara arbetsgivare om du ska betala ut ersättning för arbete till en betalningsmottagare som inte är godkänd för F-skatt. Det innebär att du kan vara arbetsgivare för både anställda, uppdragstagare och näringsidkare.

Ditt ansvar som arbetsgivare

När du anställer någon för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har du en skyldighet att lämna in uppgifter och betala in skatt och avgifter för både din verksamhet och dina anställda.

Förmåner

Du som arbetsgivare kan ge dina anställda ersättning i annan form än pengar. Ersättningen kallas förmån. Det finns regler för när du ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på förmåner. Om ingen kontant lön betalas ut vid sidan av till exempel en bilförmån kan inget skatteavdrag göras. Ersättning som du ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på, ska dina anställda betala skatt på.

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

Trafikverket

Pågående publika upphandlingar

Denna länk visar aktuella upphandlingar som genomförs av Trafikverket. Här finns även sorteringsmöjligheter på aktuella upphandlingar. Vill du öppna en upphandling för att se detaljerna så måste du registrera ditt företag i deras register. Om du klickar på den aktuella upphandlingen så kommer du direkt till registreringssidan. Registreringen är kostnadsfri.

Sök styrande och stödjande dokument

Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.

Planerade upphandlingar

Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel, vilket gör att dessa inte finns med i inköpsplanen. Inköpsplanerna är preliminära och kan komma att ändras.

Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument

Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen.

Järnvägsnätsbeskrivningar från svenska infrastrukturförvaltare

Utöver det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar finns många anslutande spårnät. Infrastrukturförvaltarna för dessa nät kan välja att presentera sina järnvägsnätsbeskrivningar på denna sida.

Så blir du leverantör

Ett första steg för att bli leverantör till Trafikverket är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom ditt företags område.

Godkända lärare för utbildningar i trafiksäkerhet på järnväg

För att alla som arbetar i Trafikverkets järnvägsanläggning ska få en god och likvärdig utbildning, har vi utbildningskrav på lärare som utbildar i tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner på järnväg.

Transportstyrelsen

Ansökan om lokförarbevis

Förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår måste ha ett lokförarbevis. Här finns mer information om hur du ansöker.

Regler för järnväg

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

Register för järnvägsfordon

Enligt direktiv från EU ska alla medlemsstater föra ett nationellt register över järnvägsfordon. I Sverige registreras de järnvägsfordon som har ett svenskt godkännande. Krav på registrering gäller alla godkända järnvägsfordon oavsett om de används i nationell eller internationell trafik.

Ansökan och omprövning av tillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att få bedriva järnvägstrafik eller för att driva och förvalta infrastruktur. Här kan du också ompröva ditt tillstånd för att driva och förvalta infrastruktur.

Giltiga tillstånd - järnvägsföretag

Här kan du söka fram giltiga tillstånd för järnvägsföretag i Sverige.

Giltiga tillstånd - ECM

Giltiga tillstånd för ECM (underhållsansvarig enhet) utfärdade av Transportstyrelsen.

Giltiga tillstånd - utbildningsanordnare och examinatorer

Nedan kan du söka fram vilka utbildningsanordnare som har tillstånd att bedriva utbildning för förare av järnvägsfordon, samt vilka examinatorer som har tillstånd att genomföra prov för kompletterande intyg, enligt lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare. Du kan också söka fram vilka företag som hade tillstånd ett specifikt år.

Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

Tillsyn järnvägsföretag

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

E-tjänster och blanketter från Transportstyrelsen

Tekniskt godkännande järnväg

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem Här finns information och regler:

Giltiga tillstånd läkare och psykologer

Här framgår vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare (förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår).

Infrastrukturförvaltare och Tunnelbana/Spårväg

Här hittar du giltiga säkerhetstillstånd och tillstånd i Sverige