Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor

Nya stambanor

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor, samt uppdaterade kostnader för befintligt system

Regeringsuppdraget omfattar uppdatering av kostnad och samlad effektbedömning för nya stambanors nuvarande systemutformning samt analys av andra relevanta systemutformningsalternativ som bedöms ha potential att möta uppdragets ramar och utgångspunkter.

Samtliga alternativ innebär ett stort kapacitetstillskott och ger stora nyttor

Trafikverket presenterar i redovisningen fyra utredningsalternativ. Samtliga alternativ ger stora kapacitetstillskott och bidrar till regional och nationell tillväxt. Men de innehåller också en avvägning mellan olika nyttor, till exempel ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Trafikverket förordar inget av utredningsalternativen, utan alternativens kostnader, effekter och konsekvenser utgör underlag för regeringens fortsatta planering av nya stambanor.

För att klara kostnadsramen 205 mdkr, behöver den systemutformning som utgår från Sverigeförhandlingen omprövas både vad gäller antal stationer och stationslägen.

− Möjligheterna till stora kostnadsbesparingar inom nuvarande systemutformning är mycket begränsade, säger Ali Sadeghi, programchef för Nya stambanor.

Studerade alternativ

För jämförelsealternativ har fixerat spår och 320km/h antagits för hela systemet undantaget sträckorna Göteborg-Borås och Järna-Linköping (Ostlänken) där ballasterat spår och STH5 250 km/h antagits. För utredningsalternativ 1-4 har, för att begränsa investeringskostnaden, ballasterat spår och STH 300km/h antagits för hela systemet. Ballasterat spår har lägre investeringskostnad, men högre underhållskostnad och bedöms inte lämpligt för hastigheter över 300km/h.

>> Här kan du läsa hela nyheten från Trafikverkets hemsida och nedan kommer du direkt till slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor.

>> Nya stambanor för höghastighetståg

>> Kortversion Nya stambanor för höghastighetståg

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter