Ny rapport om Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Under 2020 och våren 2021 har Framtidens Järnväg bedrivit ett samarbetsprojekt för att analysera tänkbara effekter av att använda drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar.

Ett antal flygningar genomfördes i samverkan med Drönarbolaget, Strukton Rail och Trafikverket. Resultatet från dessa flygningar överlämnades till två studenter på Lunds Universitet för fortsatt studie och analys. Nu har deras examensarbete redovisats och vi kan härmed offentliggöra deras resultat.

Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägunderhåll i Sverige. Metoden för arbetet har baserats på olika litteraturstudier och intervjuer med experter inom drönar- och järnvägsbranschen. Arbetet har begränsat sig till att främst analysera implementationen av drönarteknik för växelvärmare, kontaktledning och järnvägsbana.

Resultatet visar på att drönartekniken lämpar sig väl för vissa delar av järnvägens besiktningsverksamhet. Generellt lämpar sig tekniken bäst när besiktningar eller överskådningar ska göras inom svårtillgängliga platser.

Begränsningar i att implementera drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige tycks bero på faktorerna; kontraktsutformning mellan järnvägsaktörer, regelverk samt Trafikverket som organisation och dess förmåga att implementera ny teknik. Då tekniken ännu inte testats skarpt i stor omfattning i Sverige, har teknikens konsekvenser varit svåranalyserade. Resultatet visar dock på att tekniken kan medföra tids-och kostnadsbesparingar. Dessutom tros den även kunna medföra till en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö.

Resultatet kommer även att presenteras på en resultatkonferens i Nässjö 2021-09-24. Inbjudan till konferensen kommer att publiceras efter sommaren.

Läs hela rapporten här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter