Ny forskningsrapport om brobyggande mellan näringsliv och akademi

Brobyggande mellan näringsliv och akademi

Som en del av projektet Framtidens Järnväg initieras både samarbetsprojekt och forskningsuppdrag för att belysa utvecklingsområden inom järnvägsbranschen. Projektet finansieras bland annat av Region Jönköping, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ett antal av järnvägsbranschens företag.

Ett område som uppmärksammades tidigt i projektet var hur samarbetet mellan akademin och järnvägsbranschens SME företag skulle kunna utvecklas ytterligare för att stärka både konkurrenskraften och innovationsarbetet hos företagen. Därför tilldelades IMCG ett forskningsuppdrag inom detta område. Rapporten är nu klar och kommer även att redovisas på resultatkonferensen den 18:e Mars i Nässjö.

I denna rapport redovisas resultaten från forskningsuppdraget ”Brobyggande mellan näringsliv och akademi”. Syftet var att genom att specifikt titta på små och medelstora företag inom järnvägsunderhåll klarlägga problemställningar i samarbetsprocesser avseende innovation, järnvägsbranschens och akademins inställning och attityd till dessa frågor samt förslag till förbättringsarbetet och vad som krävs för en utvecklad samverkan. Denna kvalitativa studie omfattade 24 intervjuer med företrädare för SMF, branschorganisationer, YH-utbildare, universitet, utredare samt beslutsfattare i kombination med litteraturstudier.

Rapporten indikerar behov av samverkan

Resultaten indikerar att det redan nu pågår samverkan mellan företag inom järnvägsunderhållsbranschen och utbildningsverksamheter på YH- och högskolenivå, även om omfattningen är relativt blygsam speciellt vad gäller de små och medelstora företagen. Båda typerna av aktörer är positivt inställda till mer samverkan även med innovation som inriktning, men pekar samtidigt på en rad strukturella svårigheter både i branschen som sådan och inom utbildningssektorn för detta område. Dessa omfattar bland annat hur branschen efter nedläggningen av Banverket har kommit att domineras av några få aktörer i kombination med en mängd mycket små bolag, frånvaron av innovationsinriktade upphandlingar av Trafikverket, låg grad av samordning mellan utbildningsaktörerna, samt brist på forskningsmedel.

Läs hela rapporten här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter