Regeringen satsar på järnvägsinfrastruktur

Järnvägen är framtiden. Ja detta är något som många talar om och för att järnvägen ska fortsätta utvecklas har det svenska järnvägsnätet en betydelsefull roll för att hela Sverige ska fungera. Men vad kommer egentligen att prioriteras under 2023 och vilka insatser behöver ske för att vi ska kunna fortsätta utveckla järnvägen?

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2023 och då meddelande den nya regeringen att budgeten inte avser att fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen väljer istället att prioritera upprustning av den befintliga järnvägen, förbättra vägstandarden och bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. En av anledningarna till att regeringen väljer att prioritera detta är på grund av att det finns ett stort behov av att utveckla infrastrukturen i landet. Om regeringen istället hade valt att satsa på högshastighetsjärnvägarna skulle det tränga undan andra nödvändiga investeringar som krävs för att upprätthålla ett attraktivt järnvägsnät i Sverige.

Regeringen menar på att om man lägger investeringarna på det befintliga järnvägssystemet och bygger nya spår skapar man förutsättningar för att tåg ska kunna färdas snabbare i framtiden, även om vi inte har några höghastighetsjärnvägar. Genom att investera pengar i de befintliga banorna kan de färdigställas snabbare, vilket blir mer effektivt än om man hade byggt nya stambanor för höghastighetstågen eftersom det kan ta flera år innan de är färdigbyggda och kan användas.

Men varför vill regeringen satsa på att investera pengar i de befintliga järnvägarna?

Järnvägen är inte bara ett miljövänligare alternativ utan det stärker även jobb och tillväxt i hela landet. Med hjälp av järnvägen kan människor ta sig till jobbet på ett smidigare och bekvämare sätt och därför ska investeringarna i första hand användas för att underlätta för arbetspendling och godstrafik, säger infrastruktur – och bostadsminister Andreas Carlson.

I korta drag innebär detta att alla pengar som satsas på transportinfrastrukturen ska ge maximal samhällsnytta och bidra till en långsiktig och hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i Sverige.

När den förra regeringen hade makten arbetade de aktivt med att driva höghastighetstågsprojektet, vilket har resulterat i höga kostnader som har kritiserats av Riksrevisionen. De menar på att allt arbete som har lagts ner på projektet går inte att ta tillvara på och därför bör man omprioritera vad som anses vara mer viktigt och betydelsefullt.  

Vad säger omvärlden?

Under flera år har transport- och järnvägsföretagen varit tydliga med att det eftersatta underhållet av Sveriges vägar och järnvägar påverkar det svenska näringslivet negativt. Men eftersom regeringen har beslutat att satsa på de befintliga järnvägarna kommer flera möjligheter öppnas upp för utveckling. Tillsammans kan vi hjälpas åt och tänka ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och börja använda järnvägen som transportmedel.

Stor betydelse för Nässjö

Under flera år har järnvägen varit Nässjös kännetecken, men det är inte förens på senare år som Nässjö verkligen har blivit satt på kartan. I Nässjö händer det otroligt mycket på tågfronten. Bland annat kommer en tågdepå och 21 nya krösatåg finnas på plats under 2024, vilket kan klassas som den största satsningen på tågtrafiken i Jönköping län under modern tid. Denna satsning förbättrar och snabbar upp kommunikationsmöjligheterna med syftet att få en mer punktlig tågtrafik. Detta är bara en av alla fantastiska satsningar som händer i vår omvärld just nu och med hjälp av en tillräckligt utvecklad infrastruktur kan vi skapa många nya möjligheter på järnvägarna och leva upp till att ”järnvägen är framtiden”.

Vi ser fram emot vad som kommer hända under 2023 inom järnvägs- och transportsektorn.

← Gå tillbaka

Fler nyheter